แชร์ข้อความนี้

รศ.ดร.นพ. บุญศรี

จันทร์รัชชกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

รศ.ดร.นพ. บุญศรี

จันทร์รัชชกูล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

การดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

คลอดก่อนกำหนด

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล , 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2553