โครงการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สำหรับข้าราชการและครอบครัว

สมิติเวช ศรีนครินทร์…ใส่ใจ พร้อมดูแลข้าราชการไทย เจ็บป่วยเบิกได้ไม่ต้องรอคิวนาน ด้วยมาตรฐาน JCI

ด้วยโปรแกรมการรักษาและการผ่าตัด 29 รายการ พร้อมดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 020-222-222

ปัจจุบันข้าราชการสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้โดยกรมบัญชีกลางจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาบางส่วนให้ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกรมบัญชีกลางกับสถานพยาบาลเอกชน ตามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRGs

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้มีสิทธิเบิกราชการ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ข้าราชการบำนาญ
 • บุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • มีโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • โรคที่กำหนดให้เบิกได้ คือ โรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery)

โรค/หัตถการให้สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรง

โรค / หัตถการที่จะเบิกจ่ายตรงได้ต้องเป็นโรค / หัตถการที่มีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) เท่านั้น กรณีที่เป็นการผ่าตัดเพื่อตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งหรือเกี่ยวข้องกับมะเร็ง ผ่าตัดเพื่อรักษากรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน การผ่าตัดที่ให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้และการผ่าตัดหรือหัตถการที่อาจเข้าข่าย 4 ประการข้างต้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้

สำหรับโรคหรือหัตถการที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จะแบ่งเป็น

 • กลุ่มศัลยกรรมทั่วไป
 • กลุ่มออร์โธปิดิกส์ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)
 • กลุ่มกุมารศัลยกรรม
 • กลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม
 • กลุ่มทางเดินปัสสาวะ
 • กลุ่มโสต ศอ นาสิก
 • กลุ่มจักษุ
 • กลุ่มศัลยกรรมพลาสติก

>> รายการโรค/หัตถการ คลิกที่นี่ <<

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง ในการเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน

 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร
 2. ค่าธรรมเนียมแพทย์ (Doctor Fee)
  3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ จะแจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนเข้ารับการรักษา
  4. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ส่วนเกินจากอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้เบิกได้

 

>> ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง ( คลิกที่นี่ ) <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 020-222-222