Intelligent Ward


หมายเหตุ

  1. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
  2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ไม่ครบ 24 ชั่วโมง คิดค่าห้องเป็น 1 วัน
  3. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า

อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


อัตราค่าอาหาร

ประเภทอาหาร ราคา (บาท/วัน)
  • อาหารไทยธรรมดา/อ่อน
  • อาหารฝรั่งธรรมดา/อ่อน
  • อาหารญี่ปุ่นธรรมดา/อ่อน
  • อาหารสายยาง – อาหารปั่น
615
1,110
1,710
780


สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.62 จาก 5 จำนวนโหวต 74 โหวด