ข้อมูลทางการแพทย์หรือประวัติการรักษาของผู้รับบริการมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับแพทย์ที่ให้การรักษาท่านในปัจจุบัน

It is essential that patients requesting a pre-consultation either by phone or email share any pertinent details of their medical history prior to the actual appointment. This will help our doctors to help you.

In this section, we share information that will help you during all stages of your visit, from the time you prepare for your visit, to your stay at Samitivej, and preparing to go home.