โปรแกรมคลอด – สมิติเวช ศรีนครินทร์ โปรแกรมคลอด – สมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรมคลอด – สมิติเวช ศรีนครินทร์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมคลอด – สมิติเวช ศรีนครินทร์

 • คลอดธรรมชาติ Normal Labor Program ราคา 82,500 บาท
 • คลอดธรรมชาติ Natural Child Birth Program ราคา 99,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด Cesarean Birth Program ราคา 105,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอดครรภ์แฝด Twins Cesarean Birth Program ราคา 155,500 บาท
 • 7 Days of Happiness - Elite Delivery Package ราคา 200,000 บาท

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม:

 • คลอบคลุมเฉพาะการคลอดของมารดาที่มีอายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า 36 สัปดาห์ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์
 • นับระยะเวลา 2 วัน (48 ชั่วโมง) นับตั้งแต่เวลาคลอดบุตร สำหรับโปรแกรมคลอดธรรมชาติ
 • นับระยะเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมง) นับตั้งแต่เวลาคลอดบุตร สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด
 • ผู้รับบริการคลอดธรรมชาติ สามารถ Admit ที่ห้องคลอด ก่อนถึงกำหนดคลอดภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ผู้รับบริการผ่าตัดคลอด สามารถเข้าพักที่ห้องพักผู้ป่วยชั้น 12 ก่อนถึงกำหนดคลอดได้ 12 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ค่าบริการครอบคลุม
  • ค่าห้องคลอด ค่าบริการทีมพยาบาลห้องคลอด สำหรับโปรแกรมคลอดธรรมชาติ
  • ค่าห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น ค่าบริการทีมพยาบาลห้องผ่าตัด ค่าเตรียมผ่าตัดคลอด สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด
  • ค่าห้องพักสำหรับมารดา (เฉพาะห้องเดี่ยว ประเภทสแตนดาร์ด) พร้อมค่าอาหาร (ตามแพทย์สั่ง) ค่าบริการผู้ป่วยใน
  • ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการห้องพัก
  • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการทีมพยาบาลทารกแรกเกิด
  • ค่าทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการให้นมบุตร (Lactation nurse)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น

สำหรับมารดา :

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count: CBC)
 • ตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี (Anti HIV)

สำหรับทารกแรกเกิด :

 • ตรวจกรุ๊ปเลือด( ABO , Rh )
 • ตรวจความเข้มข้นของเลือด ( Hct )
 • ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
 • ตรวจหาความผิดปกติของสมองที่เกิดจาก Metabolism จากเลือด (Phenylketonuria, PKU)
 • ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่กำเนิด (TSH)

ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับการคลอด

 • ค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดแก่มารดาและทารกตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของโรงพยาบาล
 • ค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารกตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของโรงพยาบาล
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับการฉีดยาชาเข้าทางช่องไขสันหลัง (บล๊อคหลัง) สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด
 • ยาปฏิชีวนะของมารดา สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด

ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการทำคลอด
 • การตรวจคลื่นหัวใจทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (TEOAE)

ค่าแพทย์

 • สูติแพทย์
 • กุมารแพทย์
 • แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด

ค่ายาและวัคซีนสำหรับทารก

 • ยาป้ายตาเพื่อป้องกันตาอักเสบ
 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี
 • ปลูกฝี (BCG)
 • วิตามิน K1

*** เงื่อนไขและราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เงื่อนไขเพิ่มเติมของทุกโปรแกรม

 • ห้องพักผู้ป่วยในคือห้องเดี่ยวประเภทสแตนดาร์ด หากต้องการห้องระดับอื่น สามารถเข้าร่วมบริการคลอดเหมาจ่ายได้ โดยทางโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินของค่าห้องพักในอัตราปกติ
 • หากมารดาเลือกใช้บริการคลอดเหมาจ่ายแบบคลอดธรรมชาติ แต่ไม่สามารถคลอดได้และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้บริการคลอดเหมาจ่ายแบบผ่าตัดคลอดได้ โดยทางโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
 • มารดาหรือทารกสามารถพักรักษาในโรงพยาบาลเกินจากวันเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละชุดบริการคลอดได้ โดยทางโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินจากบริการคลอดเหมาจ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
 • ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการคลอด
  • หากมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการคลอดที่เกิดขึ้นกับทารก (โดยสูติแพทย์และหรือกุมารแพทย์เป็นผู้ตัดสินแล้ว) เช่น เด็กต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยหักค่าเหมาจ่ายของทารกแรกคลอดออก
  • หากมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการคลอดที่เกิดขึ้นกับมารดา (โดยสูติแพทย์เป็นผู้ตัดสินแล้ว) โรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากบริการคลอดแบบเหมาจ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
  • ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องลงนามแสดงความประสงค์ในแบบฟอร์มการเลือกบริการคลอดแบบเหมาจ่าย และได้รับความยินยอมจากสูติแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
 • บริการคลอดแบบเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือส่วนลดใดๆ กับบริษัทคู่สัญญา หรือบริษัทประกัน
 • กรณีที่มารดาสามารถเบิกค่ารักษาจากบริษัทต้นสังกัดหรือบริษัทประกันได้ ทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จเป็นราคารวม และไม่สามารถแจกแจงรายการย่อยได้ โดยผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการและนำใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการเบิกกับบริษัทต้นสังกัดหรือบริษัทประกันด้วยตัวเอง

*** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

บริการคลอดแบบเหมาจ่าย จะครอบคลุมเฉพาะ :

 • มารดาต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ ดังต่อไปนี้
  • ครรภ์เป็นพิษแบบรุนแรง (Severe Preclamsia, Eclampsia)
  • ภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมต่างๆ เช่น โรคไส้ติ่งอักเสบในระหว่างการตั้งครรภ์
  • โรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
  • ภาวะเลือดออกผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ (Abnormal Bleeding) ที่ปรากฏอาการรุนแรงก่อนการคลอด เช่น รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด
  • ภาวะ Dead Fetus in Utero (เด็กเสียชีวิตในครรภ์)
 • กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ แต่ไม่มีอาการรุนแรงและสามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์แบบไม่รุนแรง (Mind Preclampsia) ภาวะเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ระยะเอ (Gestational Diabetis Melitus : GDM) ภาวะรกเกาะต่ำแต่ไม่มีเลือดออกรุนแรง

บริการคลอดแบบเหมาจ่ายไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ :

 • การดูแลรักษาระหว่างตั้งครรภ์
 • การฉีดยาชาเข้าทางช่องไขสันหลัง (บล๊อคหลัง) ในกรณีคลอดธรรมชาติ
 • เครื่องดูดสุญญากาศ หรือคีมช่วยคลอด
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่นำกลับบ้านนอกเหนือจากบริการคลอดเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารพิเศษตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าหัตถการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง การทำหมัน การขลิบปลายอวัยวะเพศในทารกแรกเกิด เป็นต้น
 • ค่าหัตถการ ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เอกซเรย์ การตรวจพิเศษของทารกแรกเกิดนอกเหนือจากบริการคลอดเหมาจ่าย

หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
โทรศัพท์ 0-2378-9129-30 e-mail : obgyn@samitivej.co.th