แชร์ข้อความนี้

นพ. วีรยุทธ

ชยาภินันท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วีรยุทธ

ชยาภินันท์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดข้อเข่าผ่านกล้อง

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , 2540
  • Certificate of Arthroscope training (Knee). Malmo University Hospital, Sweden. , 2545