แชร์ข้อความนี้

ศ.คลินิกเกียรติคุณ น เสน่ห์

เจียสกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ น เสน่ห์

เจียสกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2509
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว