ศูนย์โรคภูมิแพ้และโรคหืดในเด็ก

ชั้น 2
ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.
02-0222222
info@samitivej.co.th

โรคภูมิแพ้เป็นภาวะของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย ที่มีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ไวกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการแสดงของโรคในระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย อาทิเช่น โรคหืด โรคแพ้อากาศ ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ลมพิษ แพ้อาหาร ภาวะแพ้แบบรุนแรง (anaphylaxis) เป็นต้น  ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยและทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาก เช่น โรคหืดในเด็กไทยได้เพิ่มจากเมื่อ 15 ปีก่อนจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละประมาณ 13 ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะสารก่อภูมิแพ้รอบตัวเรามีมากขึ้น อย่างไรก็ตามวิทยาการทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมาก ทำให้เราเข้าใจกลไกการกำเนิดของโรคได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้แพทย์ ตรวจและวินิจฉัยได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น การรักษาดีขึ้น ตลอดจนมีวิธีการป้องกันได้ผลมากขึ้นด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ได้จัดตั้งศูนย์โรคภูมิแพ้โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อบริการตรวจรักษาให้ได้ผลดีที่สุด

rsz_โรงพยาบาลสมิติเวช_สุขุมวิท_266

การให้บริการ

  1. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ อันได้แก่ โรคหืด โรคแพ้อากาศหรือเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคแพ้อาหาร โรคแพ้ยา โรคผื่นลมพิษ โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากภูมิแพ้ โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นต้น
  2. ให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่เป็น โรคแพ้ภูมิตนเอง ทุกชนิด (Autoimmune disease) เช่น โรคลูปัส (SLE) โรคข้ออักเสบเรื้อรังในเด็ก (JIA)
  3. ให้การบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิก โดยทำการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin prick test) การดูเซลล์ภูมิแพ้ในจมูก (Nasal cytology) การตรวจวัด Specific lgE ต่อสารก่อภูมิแพ้ การตรวจสมรรถภาพทางการทำงานของปอด การทำ oral challenge test ต่ออาหาร การทำ drug provocation test ต่อ ยา หรือ วัคซีน ที่สงสัยว่าแพ้ การตรวจวัด autoantibodies เป็นต้น
  4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ แนะนำวิธีใช้ยาพ่นเพื่อรักษาโรคหืดและโรคแพ้อากาศ แนะนำวิธีการล้างจมูกและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคเหล้านี้
  5. ให้การรักษาด้วยยารักษาภูมิแพ้ และโรคหืด มียาทุกชนิด ทั้งยารับประทาน ยาสูดพ่นรักษาโรคหืด ยาพ่นจมูกรักษาภาวะภูมิแพ้จมูก ยา biological agents ใหม่ อาทิ anti-IgE ตลอดจนการรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้ (allergen immunotherapy) ทั้งชนิดแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง การทำ oral immunotherapy ต่ออาหารที่แพ้แบบรุนแรง

ป้องกันและรักษาอาการภูมิแพ้   ศูนย์โรคภูมิแพ้ให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆ อาทิ โรคหืด โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคภูมิแพ้ทางตา ศูนย์โรคภูมิแพ้ของโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทีมงานกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโรคภูมิแพ้ เรามอบการดูแลรักษาอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ภาวะแพ้อาหาร แพ้ยา แพ้แมลงกัดต่อย ภาวะแพ้แบบรุนแรง (Anaphylaxis) ตลอดจนการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen Immunotherapy) รวมทั้งโรคทางภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ และโรคข้อในเด็ก พวกเราทำงานเป็นทีมเพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดีที่สุด

รางวัลที่ได้รับ  โรงพยาบาลสมิติเวช  รักษามาตรฐานการดูแลโรคเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลในการดูแลรักษาโรคหืดในเด็ก Clinical care program certification for childhood asthma จาก Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่ปี 2555 และในปี 2558 สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ