ใส่ใจการเจริญเติบโตของเด็กพิเศษ

ชั้น 3
ทุกวัน 07:00 - 20:00
66 (0) 2378-9125, 27
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
ทุกวัน 07:00 - 20:00
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

Samitivej Children’s Hospital ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากคุณพ่อคุณแม่ที่นำสมาชิกตัวน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กโตมารับบริการ รับคำปรึกษาแนะนำเรื่องสุขภาพกับคณะกุมารแพทย์จากหลากหลายสาขา

ขณะเดียวกันพบว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า “เด็กพิเศษ” ซึ่งเป็นเด็กที่เราต้องการให้เขาได้รับการดูแลช่วยเหลือ และรับการรักษาอย่างเหมาะสมจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์เด็กพิเศษ” (Special Needs Child Center) โดยมีคณะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พยาบาลจิตเวช นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยาคลินิก และอาจารย์ทางการศึกษาพิเศษเป็นผู้ร่วมจัดตั้ง เพื่อเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ให้คำปรึกษาแนะนำ วินิจฉัยให้การบำบัดรักษาทางด้านจิตใจ สำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมอย่างออทิสติก มีปัญหาทางกายภาพอย่างดาวน์ซินโดรม  มีปัญหาด้านด้านอารมณ์และการเรียนรู้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายละจิตใจ ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อมีปัญหา เพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน

 

rsz_vlcsnap-2015-06-09-17h03m33s170

การบริการและการตรวจพิเศษ

  • ตรวจวิเคราะห์หาภาวะความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ พฤติกรรมอารมณ์ และการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก และดาวน์ซินโดรม เพื่อให้การบำบัดรักษา และช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
  • จัดโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครอง ผู้ดูแล ในการกระตุ้นพัฒนาการ และการช่วยเหลือเบื้องต้น
  • ฝึกพัฒนาการและพฤติกรรมบำบัดให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แบบ Therapeutic Nursery เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมก่อนที่จะเรียนร่วมกับเด็กปกติ
  • การบำบัดรักษาโดยการจัดโปรแกรมรายบุคคล หรือกลุ่มตามความเหมาะสม เช่น ในกลุ่มเด็กออทิสติก หรือเด็กดาวน์ซินโดรม
   • การฝึกพูด (Speech Therapy)
   • การกระตุ้นพัฒนาการ และพฤติกรรมบำบัด
   • การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบการศึกษาพิเศษ
  • การใช้ดนตรีร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสังคม การสื่อความหมาย และจิตนาการ (Music Therapy)
  • การทำ  Neurofeedback using Hemoencephalogram (HEG)  ร่วมในการบำบัด (Additional Treatment)
  • การทำ Bio-feedback โดยใช้ Biocomp และ Alpha Chamber เพื่อคลายความเครียด และช่วยร่วมบำบัดอาการทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ Psychophysiologic Disorder
  • การบำบัดด้วยการเล่น (Play Therapy)
  • ศิลปบำบัด (Art Therapy) สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม
  • กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) สำหรับเด็กพิเศษ และเด็กดาวน์ซินโดรม
  • กลุ่มการอบรมพ่อแม่สำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม (Parent Training Programs)
  • กลุ่มฝึกอบรมทักษะทางสังคมสำหรับเด็กพิเศษ (Social Skills Training)
 • การรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) และการรักษาด้วยยาตามอาการที่เหมาะสม
 • การรักษาด้วยยาตามอาการอย่างเหมาะสม
center_needschild2_275200982804857626 center_needschild_275200982804857626

อุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยี และการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์

 • การทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญา พื้นฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางจิตใจ และอารมณ์ ในกลุ่มเด็กพิเศษ ออทิสติก และดาวน์ซินโดรม
 • การตรวจคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า
 • การทดสอบสมาธิและความตั้งใจ โดยเครื่องมือ O.V.A. (Test of Variables of Attention)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram)
 • การตรวจวัดระดับสมาธิ ความตั้งใจ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Test of Variables of Attention)
 • การตรวจวัดและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่ผิวสมอง โดยอาศัยกระบวนการทาง Neuro feedback (Neurofeedback using Hemoencephalogram)
 • การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ และการผ่อนคลายความเครียด โดยอาศัยกระบวนการ Neurofeedback และ Alpha Chamber
 • Snoezelen room or controlled multisensory environment (MSE) ห้องสำหรับการบำบัดด้วยสัมผัสและสื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสียง แสง สี เพลง กลิ่น ผิวสัมผัส ขึ้นอยู่กับความบกพร่องของผู้ป่วย เช่น การฟัง การมองเห็น การสัมผัส และการรับรู้ในด้านต่างๆ

ให้บริการด้วยคณะจิตแพทย์เด็ก เจ้าหน้าที่พยาบาล นักจิตวิทยา, นักจิตวิทยาคลินิก, นักศิลปะบำบัด, ครูดนตรี และครูการศึกษาพิเศษ ที่มีประสบการณ์ชำนาญเฉพาะทาง

rsz_20140318-dsc_7662