ใส่ใจในสภาพจิตและพัฒนาการของเด็ก

ชั้น 3
ทุกวัน 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2378-9222
info@samitivej.co.th
ตึก 2 ชั้น 2
ทุกวัน 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่สดใสสวยงามสำหรับผู้พบเห็น ทว่าการเป็นวัยรุ่นก็ง่ายต่อการเกิดปัญหาการปรับตัว ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และสังคม จากการสำรวจทั่วโลกพบว่าช่วงวัยรุ่นเป็นระยะเวลาของการเติบโตที่มักจะถูกละเลยการดูแลสุขภาพ ทั้งทางกายและทางจิตใจได้ง่ายที่สุด ในขณะที่วัยรุ่นเองจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและความเข้าใจจากบุคคลแวดล้อม การให้ความสำคัญต่อพัฒนาการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพกายและใจ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจต่อสุขภาพวัยรุ่น จึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เติบโตจากเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

rsz_1img_1469

การบริการที่จัดให้

ศูนย์วัยรุ่น โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ให้บริการครอบคลุมวัยรุ่นทั้งชายและหญิงในช่วงอายุ 12-21 ปี ให้คำปรึกษาทั้งปัญหาทางกายและจิตใจ

การแก้ไขปัญหาทางร่างกาย

 • ปัญหาที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต
 • ปัญหาเรื่องความสูง รูปร่าง น้ำหนัก
 • ปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณ เส้นผม และความงาม
 • ปัญหาเกี่ยวกับสายตา เช่น สายตาสั้นหรือเอียง
 • ปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน เช่น หูหนวด หรือสูญเสียการได้ยิน
 • ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปากและฟัน
 • ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก เช่น กระดูกสันหลังคด อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือุบัติเหตุ
 • ปัญหาเกี่ยวกับนรีเวชศาสตร์ เช่น ความผิดปกติของรอบเดือน
 • ปัญหาโรคภูมิแพ้ต่างๆ รวมถึง โรคเรื้อรังอื่นๆ

การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ

 • ปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์ และพฤติกรรม เช่น ความก้าวร้าว ความหดหู่ ความกังวล และความเครียด
 • ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวในหมู่เพื่อน ครอบครัว หรือกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
 • ปัญหาการเรียน เช่น ไม่มีสมาธิ
 • ปัญหาติดเกมส์ การใช้สารเสพติด
 • ปัญหาการปรับตัวทางเพศ เช่น การเบี่ยงเบนทางเพศ
 • ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โปรแกรมการให้บริการประกอบด้วย

 • การประเมินผลและให้คำปรึกษา รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือแบบองค์รวม
 • ให้การปรึกษาครอบครัว
 • ให้การปรึกษารายบุคคล
 • การจัดโปรแกรมกลุ่มสำหรับวัยรุ่น
 • การจัดกิจกรรรมฝึกอบรมทักษะและความรู้ด้านต่างๆแก่วัยรุ่นและผู้ปกครอง
 • ให้การปรึกษาในเรื่องการใช้ยา
 • การให้ตำแนะนำ และการรักษาปัญหาสุขภาพกายต่างๆ

teen_center_4201252116532745

การให้การปรึกษาแต่ละรูปแบบ

ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมเป็นกรณีไป โดยขึ้นอยู่กับความยินยอมพร้อมใจของวัยรุ่น และครอบครัวเน้นการเก็บรักษาความลับของผู้รับบริการเป็นหลังในทุกกรณี สื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรที่เข้าใจและไว้วางใจได้ เพื่อให้วัยรุ่นและครอบครัวสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ มีความมั่นใจต่อการผ่านพ้น การปรับตัวในวันรุ่นได้อย่างมั่นใจและมีความสุข