ช่วยให้การเรียนรู้เป็นสิ่งง่ายสำหรับลูกน้อย

อาคาร 2 ชั้น 2
ทุกวัน - 07:00 - 20:00
66 (0) 2022-2236-40
info@samitivej.co.th
ชั้น 3
ทุกวัน - 07:00 - 20:00
66 (0) 2378-9125
info@samitivej.co.th

เด็กที่มีปัญหาในการเรียนเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาที่ตัวเด็กเองในเรื่องของระดับเชาว์ปัญญาต่ำกว่าปกติ การทำหน้าที่บกพร่องของสมองสภาพอารมณ์ จิตใจ หรืออาจมาจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ท่าทีของพ่อแม่ แนววิธีการเรียนการสอนของคุณครูไปจนถึงสภาพครอบครัว, โรงเรียน, เศรษฐกิจ, ฐานสภาพทางสังคม, หรือ ค่านิยม เป็นต้น หลายครั้งที่พบว่ามีหลายสาเหตุมาประกอบกัน

rsz_mf0a0371

การค้นหาในการเรียนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอาจมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องหลากหลายแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน เด็กที่มีปัญหาการเรียนจึงควรได้รับการตรวจประเมินที่ละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่การซักประวัติเริ่มต้นในครรภ์ การคลอดการเจริญพัฒนา สภาพการเลี้ยงดูและครอบครัว สภาพแวดล้อม ทั้งที่บ้านและโรงเรียน การตรวจร่างกายโดยละเอียดโดยเฉพาะระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวเฉพาะระบบประสามสัมผัสและการเคลื่อนไหว ระบบสายตา การได้ยินระบบสมอง การตรวจสภาพจิตที่บ่งชี้ถึงอารมณ์ พฤติกรรม ความนึกคิด เชาน์ปัญญา ตลอดถึงการปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งการตรวจพิเศษ เช่น การวัดระดับสติปัญญาและการตรวจวัดความสามารถของทักษะการเรียน เช่น ทักษะการอ่านหนังสือ เขียนและการคำนวณ เป็นต้น

การตรวจประเมินที่ถูกต้องจะเป็นแนวทางไปสู่การจัดการการรักษาให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการช่วยเหลือพิเศษที่จะทำให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนต่อเต็มที่ตามศักยภาพของตนที่มีอยู่ ดังนั้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขและทีมงานด้านการศึกษาจึงเป็นหลักการพื้นฐานที่จำเป็น ปรับแนวคิดรวมทั้งวิธีการทำงานให้สอดคล้องไปในทิศทางใกล้เคียงกันเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและครอบครัว คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงมีมติที่จะส่งเสริมให้มีคลินิกพิเศษสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนเฉพาะ ซึ่งใช้ชื่อว่า ศูนย์ความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning Disorder Center)

การให้บริการ

  • รวบรวมประวัติพื้นฐาน ประวัติการเรียน ผลการเรียน ความคิดเห็นจากโรงเรียน
  • ตรวจประเมินเพื่อค้นหาสาเหตุ โดนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
  • ตรวจประเมินเชาว์ปัญญา (IQ test) ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (Achievement test) และการทดสอบทางจิตวิยาอื่นๆโดยนักจิตวิทยา
  • สรุปผลการตรวจและให้คำปรึกษาแนะนำ (counselling) แก่เด็กและผู้ปกครองถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการเรียน
  • ประสานงานกับทางโรงเรียน ให้คำแนะนำแก่ครูประจำขั้น ในกรณีที่เป็นเด็กพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษจะร่วมจัดทำแผนการเฉพาะตัวสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียน (individualized educational plan :IEP) โดยนำผลการสรุปความคิดเห็นจากทีมผู้ตรวจไปใช้เป็นพื้นฐาน
  • ในกรณีที่จำเป็น จะใช้การรักษาด้วยยาตามอาการอย่างเหมาะสม

คณะแพทย์ประจำศูนย์

ประกอบด้วยคณะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เจ้าหน้าที่พยาบาลนักจิตวิทยาคลินิกและครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์ชำนาญเฉพาะทาง

rsz_thinkstockphotos-187166798