ดูแลตั้งแต่ลมหายใจแรกจนลูกน้อยสำเร็จการศึกษา

ชั้น 10
24/7
66 (0) 2378-9000
info@samitivej.co.th
ตึก 1 ชั้น 4
24/7
66 (0) 2022-2222
info@samitivej.co.th

เราดูแลตั้งแต่ลมหายใจแรกจนพวกเขาสำเร็จการศึกษา

การบริการที่ให้ความสำคัญกับช่วงเวลา 28 วันแรก สำหรับเด็กแรกเกิด หอผู้ป่วยเด็กทารกภาวะวิกฤต และผู้ป่วยเด็กวิกฤต อาทิคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัวน้อย มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ดูแลโดยทีมแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทางด้านผู้ป่วยทารกแรกเกิด ปัจจุบัน หอทารกแรกเกิด ทารกภาวะวิกฤต และผู้ป่วยเด็กวิกฤต ได้นำ Giraffe Incubator เครื่องมือที่เป็นทั้ง incubator และ Radian warmer ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.1 องศาเซลเซียส ให้คงที่ทั้งในระบบปิดและระบบเปิด โดยมี sensor ภายในตัวเครื่องมาให้บริการ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายทารกได้คงที่ และเป็นผลดีในทารกที่เกิดก่อนกำหนดที่ส่วนใหญ่จะมีต้องการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมความชื้นภายในให้เด็กอยู่อย่างสบาย มีที่ชั่งน้ำหนักในตัว สามารถชั่งน้ำหนักได้บ่อยครั้งโดยไม่กระทบกระเทือนเด็กมาก

บริการของเรา

 • ด้านการดูแลรักษา
  • แก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต ทารกที่มีอาการแทรกซ้อนหลังคลอด รวมถึงภาวะทารกที่คลอดก่อนกำหนดซึ่งมีภาวะแทรกซ้อน และความเสี่ยงสูง
  • ศูนย์การผ่าตัดรักษาแก้ไขทากที่มีความพิการ ทารกที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมทาง ตา หู คอ จมูก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
  • มีทีมเคลื่อนย้ายทารกที่มีภาวะวิกฤติทั้งทางรถ และทางอากาศ รวมทั้งไปรับผู้ป่วยทารกวิกฤต และดูแลจนถึงส่งมอบยังโรงพยาบาลปลายทาง
  • มีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีคลินิกนมแม่ที่คอยให้คำแนะนำ และรับฟังคำปรึกษาพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้นมแม่
  • ดูแลโรคที่เกิดขึ้นกับะบบทางเดินหายใจ (หอบหืด, หอบเหนื่อย, หายใจผิดปกติ)
  • ดูแลความผิดปกติของหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรวมถึงโรคหัวใจชนิดต่างๆ
  • ดูแลโรคทางระบบประสาทและสมอง
  • ดูแลโรคระบบทางเดินอาหาร
  • ดูแลโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ดูแลโรคทางพันธุกรรมชนิดต่างๆ
  • ดูแลโรคมะเร็งในเด็ก และโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือด
  • ดูแลอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดกับเด็กดูแลเรื่องโรคติดเชื้อในเด็ก
  • ดูแล และแก้ไขความพิการต่างๆในเด็ก
 • ด้านการติดตามผล
  • บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ (Home call) และคอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทั้งทารกปกติ ทารกที่คลอดก่อนกำหนด และทารกในกลุ่มเสี่ยง
  • ดูแลติดตาม รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการให้ความรู้การดูแลรักษา และการให้ภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องในทารกกลุ่มเสี่ยงและทารกที่คลอดก่อนกำหนด