สมิติเวช สุขุมวิท - ห้อง Premium Intelligent

ราคา: 9,400.00 บาท  |   -  USD

Facilities & Services:

Admission โทร. 020-222-222

RoomDeluxe

ค่าบริการภายในห้องพัก

 • ค่าห้องพัก 5,600 บาท/วัน
 • ค่าบริการห้องพัก 1,400 บาท/วัน
 • ค่าการพยาบาล 2,400 บาท/วัน
รวม 9,400 บาท/วัน

หมายเหตุ

 1. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
 2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ไม่ครบ 24 ชั่วโมง คิดค่าห้องเป็น 1 วัน
 3. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า
อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าอาหาร

ประเภทอาหาร ราคา (บาท/วัน)
 • อาหารไทยธรรมดา/อ่อน
 • อาหารฝรั่งธรรมดา/อ่อน
 • อาหารญี่ปุ่นธรรมดา/อ่อน
 • อาหารสายยาง
 • อาหารเหลวใส/ข้น
 • อาหารเหลว/ข้น เด็ก
540
1,110
1,710
750
600
600

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Admission โทร. 020-222-222