สมิติเวช สุขุมวิท - ห้อง Deluxe Intelligent

ราคา: 10,300.00 บาท  |   -  USD

Facilities & Services:

Admission โทร. 020-222-222

ค่าบริการภายในห้องพัก

  • ราคาห้อง 6,200 บาท/วัน
  • ค่าบริการห้องพัก 1,500 บาท/วัน
  • ค่าการพยาบาล 2,600 บาท/วัน
รวม 10,300 บาท/วัน

หมายเหตุ

  1. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
  2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ไม่ครบ 24 ชั่วโมง คิดค่าห้องเป็น 1 วัน
  3. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า
อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าอาหาร

ประเภทอาหาร ราคา (บาท/วัน)
  • อาหารไทยธรรมดา/อ่อน
  • อาหารฝรั่งธรรมดา/อ่อน
  • อาหารญี่ปุ่นธรรมดา/อ่อน
  • อาหารเหลว สำหรับให้ทางสายยาง
615
1,110
1,710
780

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Admission โทร. 020-222-222