สมิติเวช ธนบุรี - ห้อง VIP (ชั้น 11)

ราคา: 9,800.00 บาท  |   -  USD

Facilities & Services:

ค่าบริการภายในห้องพัก (VIP ชั้น 11)

  • ราคาห้อง 5,900 บาท /วัน
  • ค่าบริการทางการพยาบาล 2,100 บาท/วัน
  • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ 1,200 บาท/วัน
  • ค่าอาหาร 600 บาท/วัน

รวม  9,800 บาท/วัน

หมายเหตุ

  1. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
  2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ไม่ครบ 24 ชั่วโมง คิดค่าห้องเป็น 1 วัน
  3. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า
  4. อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  แผนก Admission โทร : 02-438-9000