สมิติเวช ธนบุรี - ห้อง ICU

ราคา: 8,000.00 บาท  |   -  USD

Facilities & Services:

ค่าบริการภายในห้อง (ICU)

 • ราคาห้อง 3,400 บาท /วัน
 • ค่าบริการทางการพยาบาล 3,000 บาท/วัน
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ 1,000 บาท/วัน
 • ค่าอาหาร 600 บาท/วัน
รวม  8,000 บาท/วัน

ค่าบริการภายในห้อง (ICU-Negative)

 • ราคาห้อง 4,400 บาท /วัน
 • ค่าบริการทางการพยาบาล 3,000 บาท/วัน
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ 1,000 บาท/วัน
 • ค่าอาหาร 600 บาท/วัน
รวม  9,000 บาท/วัน

 หมายเหตุ

 1. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
 2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ไม่ครบ 24 ชั่วโมง คิดค่าห้องเป็น 1 วัน
 3. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า
 4. อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  แผนก Admission โทร : 02-438-9000