สมิติเวช ธนบุรี - ห้อง Deluxe (ชั้น 3)

ราคา: 6,800.00 บาท  |   -  USD

Facilities & Services:

ค่าบริการภายในห้องพัก (Deluxe ชั้น 3)

  • ราคาห้อง 3,700 บาท /วัน
  • ค่าบริการทางการพยาบาล 1,800 บาท/วัน
  • ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ 700 บาท/วัน
  • ค่าอาหาร 600 บาท/วัน
รวม  6,800 บาท/วัน

 หมายเหตุ

  1. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
  2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ไม่ครบ 24 ชั่วโมง คิดค่าห้องเป็น 1 วัน
  3. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า
  4. อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  แผนก Admission โทร : 02-438-9000