ห้อง STANDARD

ราคา: 4,500.00 บาท  |   -  USD

Facilities & Services:

ชมวิดีโอห้องพักผู้ป่วย

Facilities & Services:

สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้ที่ Admission Center โทร 02-378-9056

ค่าบริการภายในห้องพัก

 • ค่าห้องพัก 2,000บาท/วัน
 • ค่าการพยาบาล 1,400บาท/วัน
 • ค่าบริการห้องพัก 500บาท/วัน
 • ค่าอาหาร 600 บาท/วัน
รวม 4,500/วัน

หมายเหตุ

 1. คิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
 2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่เข้าอยู่โรงพยาบาลไม่ครบ 24 ชั่วโมงแล้วกลับ
  • ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดค่าห้อง 50%
  • นานกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง คิดค่าห้อง 1 วัน
 3. ถ้ามีการย้ายห้องพักที่อัตราค่าห้องพักที่อัตราค่าห้องต่างกัน ในวันที่ย้ายนั้นจะคิดค่าห้องพักที่ราคาที่สูงที่สุดที่อยู่เกิน 4 ชั่วโมง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Admission Center  โทร 02-378-9056