แชร์ข้อความนี้

โรคร้ายป้องกันได้ด้วย “วัคซีน”

ระหว่างวันที่: 15 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมวัคซีน ราคา
โปรโมชั่น
(บาท)
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 990
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ B (1 เข็ม) 1,000
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ B (3 เข็ม) 2,600
วัคซีนหัดเยอรมัน (MMR) 990
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 1,600
วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ 3,500
วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ 2,200
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 700
วัคซีนสุกใส (1เข็ม) 1,800
วัคซีนสุกใส (2เข็ม) 3,000
วัคซีนป้องกันงูสวัด 5,800

เงื่อนไขบริการ

   • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาลแล้ว
   • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น
   • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
   • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
   • ผลของการป้องกันโรคจากวัคซีนอาจมีความแตกต่างไปได้จากปัจจัยอื่น ๆ ปัจจัยจากผู้รับวัคซีน, สภาพแวดล้อม, การสัมผัสโรค เป็นต้น
   • โรงพยาบาลของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือข้อความใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพิ่มเติมจากส่วนนี้