แชร์ข้อความนี้

พยาบาลวิชาชีพ (Life Center)

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
  • มีความสนใจทางด้านงานเวชศาสตร์ชะลอวัย
  • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ขยัน อดทน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี