Business Development Team – Transformation Team

Qualifications; จบปริญญาตรี ทางด้านการตลาด / พยาบาล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ อายุ 25 – 40 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนการตลาด / การสื่อสารการตลาด หรือ Digital Marketing อย่างน้อย 2 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ ถ้ามีความรู้เรื่อง content marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ Job description; วางแผน และ คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ของโรงพยาบาล และ BU ต่าง ๆ ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ทำงานร่วมกับฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อกำหนดรูปแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ คิดและผลิต content marketing งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

International Communication Associate

Experience in marketing fields, preferably in hospital industry or other service business

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

Interpreter/translator : French, English and Thai

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

Product Marketing

วางแผน และ คิดกลยุทธ์ทางการตลาด

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

Software Development Engineer

Qualifications; จบปริญญาตรี ทางด้านการตลาด / พยาบาล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ อายุ 25 – 40 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนการตลาด / การสื่อสารการตลาด หรือ Digital Marketing อย่างน้อย 2 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ ถ้ามีความรู้เรื่อง content marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ Job description; วางแผน และ คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ของโรงพยาบาล และ BU ต่าง ๆ ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ทำงานร่วมกับฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อกำหนดรูปแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ คิดและผลิต content marketing งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

UR Nurse

Qualifications; จบปริญญาตรี ทางด้านการตลาด / พยาบาล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ อายุ 25 – 40 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนการตลาด / การสื่อสารการตลาด หรือ Digital Marketing อย่างน้อย 2 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ ถ้ามีความรู้เรื่อง content marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ Job description; วางแผน และ คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ของโรงพยาบาล และ BU ต่าง ๆ ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ทำงานร่วมกับฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อกำหนดรูปแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ คิดและผลิต content marketing งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

UX / UI Designer

Qualifications; จบปริญญาตรี ทางด้านการตลาด / พยาบาล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ อายุ 25 – 40 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนการตลาด / การสื่อสารการตลาด หรือ Digital Marketing อย่างน้อย 2 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ ถ้ามีความรู้เรื่อง content marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ Job description; วางแผน และ คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ของโรงพยาบาล และ BU ต่าง ๆ ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ทำงานร่วมกับฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อกำหนดรูปแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ คิดและผลิต content marketing งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

นักรังสีเทคนิค

Qualifications; จบปริญญาตรี ทางด้านการตลาด / พยาบาล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ อายุ 25 – 40 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนการตลาด / การสื่อสารการตลาด หรือ Digital Marketing อย่างน้อย 2 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ ถ้ามีความรู้เรื่อง content marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ Job description; วางแผน และ คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ของโรงพยาบาล และ BU ต่าง ๆ ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ทำงานร่วมกับฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อกำหนดรูปแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ คิดและผลิต content marketing งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

Qualifications; จบปริญญาตรี ทางด้านการตลาด / พยาบาล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ อายุ 25 – 40 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนการตลาด / การสื่อสารการตลาด หรือ Digital Marketing อย่างน้อย 2 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ ถ้ามีความรู้เรื่อง content marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ Job description; วางแผน และ คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ของโรงพยาบาล และ BU ต่าง ๆ ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ทำงานร่วมกับฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อกำหนดรูปแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ คิดและผลิต content marketing งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Location: Samitivej Sriracha ข้อมูลเพิ่มเติม