ใบสมัครงาน

รูปภาพขนาด 105 x 140 พิกเซล
ไม่เกิน 100 KB

ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
ข้อมูลการศึกษา
ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน ถึง อดีต)
  เพิ่งจบการศึกษา

( บริษัทที่ 1 )

( บริษัทที่ 2 )

ความสามารถทางด้านภาษา
พูด
เขียน
อ่าน
เจ้าของภาษา
ความสามารถในการแปล
ภาษาอื่นๆ
พูด
เขียน
อ่าน
เจ้าของภาษา
ความสามารถในการแปล
ภาษาอื่นๆ
พูด
เขียน
อ่าน
เจ้าของภาษา
ความสามารถในการแปล

กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้อง