แชร์ข้อความนี้

สมิติเวช ได้รับรางวัล TMA-SASIN Management Excellence Awards

TMA

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
TMA-SASIN Management Excellence Awards
ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม สำหรับองค์กรขนาดกลาง

TMA – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยโครงการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการในสาขาต่างๆ รวม 8 สาขา

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับรางวัลความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท / ปี (TMA-SASIN Management Excellence Awards ) โดยมี นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนรับรางวัล ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี