แชร์ข้อความนี้

งานประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ปี 2558

banner-Symposium2015

Global Alliance To Excellent Health Care

ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมรับเสร็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีเปิดและเข้าประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประจำปีพุทธศักราช 2558

ปาฐกถาเกียรติยศ เฉลิมพระเกียรติ
“สมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับศิลปวัฒนธรรม”

โดย ผศ.ดรประพจน์  อัศววิรุฬหการ
คณบดีคณะอักษรศาสตรื จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Highlights

Cedars-Sinal Medical Center, Callfornia USA

 • Advances in Brain Imaging from Alzheimer’s to Brain Tumors
  โดย Professor Dr. Keith L. Black, MD
  Chairman, Department of Neurosurgery, Cedars-Sinai Medical Center, California USA
 • Deep Brain Stimulation in Parkinson’s Disease: Past, Present and Future
  โดย Professor Dr. Michele Tagliati, MD
  Vice Chairman, Director of Movement Disorders,
  Department of Neurology, Cedars-Sinai Medical Center, California USA

Oregon Health & Sclence University, Oregon USA

 • The Importance of Nutrients in Mothers & Babies to Prevent Tuberculosis
  โดย Professor Dr.Deborah A.Lewinsohn, MD
  Head, Infectious Diseases, Department of Pediatrics
 • Improving Neonatal Outcome with Telemedicine, Live Demonstration
  โดย Associate Professor Dr.Miles S.Ellenby, MD.
  Medical Director, OHSU Telemedicine Network, Department of Pediatrics

The Univerity of Texas MD Anderson Cancer Center, Texas USA

 • Acute Leukemias in Pediatrics
  โดย Associate Professor Dr.Cesar A.Nunez, MD
  Department of Pediatrics Patient Care
 • Multidisciplinary Care: Emerging Practices
  โดย Jeremy A.Vlles, MBA, RN, NE-BC
  Executive Director, Projects & Operations,
  Global Clinical Programs

 

ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9:30 – 10:30 น.
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

ค่าลงทะเบียน 2,0000 บาท
รายได้จากการลงทะเบียนทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชอัธยาศัย

ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.bdmsannualmeeting.com