แชร์ข้อความนี้

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

blue-register

สมิติเวชจัดกิจกรรมการกุศลบริการตรวจส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 100  คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้อง Colonoscopy โดยใช้เทคโนโลยีการส่องกล้อง แบบแผลเล็กเจ็บน้อย พร้อมนำเทคนิคการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Narrow Band Image International Colorectal Endoscopic Classification – NICE) จากประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบก้อนเนื้อได้ในระยะเริ่มแรกแม้ก้อนเนื้อยังไม่นูนขึ้นมา ช่วยให้วินิจฉัยได้แม่นยำมากขึ้น จึงทำให้การรักษาแม่นยำขึ้นด้วย ย่นเวลาในการผ่าตัด ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อน และถ้าตรวจพบความผิดปกติของลำไส้ก็สามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่าตัดเกินความจำเป็น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไทยห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมมาตรฐานการบริการที่โรงพยาบาลสมิติเวช

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. มีสัญชาติ เชื้อชาติ ไทย
 2. เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย
 3. มีปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ดังนี้ อายุ 50 – 65 ปี   และมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้
  3.1 ระบบขับถ่ายผิดปกติ เช่น ท้องผูกสลับกับท้องเสีย
  3.2 ถ่ายอุจจาระปนเลือด
  3.3 คลำเจอก้อนที่ท้อง
  3.4 ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้
  3.5 น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
  3.6 เคยมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่มาก่อน
  3.7 เบาหวานที่ไม่มีระยะโรคแทรกซ้อน
  3.8 มีลำไส้อักเสบเรื้อรัง
  3.9 มีภาวะอ้วน BMI มากกว่า 25
  3.10 เบาหวาน
  3.11 มีภาวะคั่งสะสมในตับ

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานแสดงตนว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย

ช่องทางการสมัคร

 1. สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการ Download ใบสมัครพร้อมกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และ ส่งผ่านทาง E-mail:  webmaster@samitivej.co.th
 2. ขอใบสมัครได้ที่ สถาบันโรคตับและระบบทางเดินอาหาร สมิติเวช สุขุมวิท  และ ศูนย์โรคตับ และระบบทางเดินอาหาร สมิติเวช ศรีนครินทร์ โดยสามารถส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ สถาบันโรคตับและระบบทางเดินอาหาร สมิติเวช สุขุมวิท และ ศูนย์โรค ตับ และระบบทางเดินอาหาร ศรีนครินทร์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้มีรายได้น้อย

 1. มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย และมีพำนักในประเทศไทย เท่านั้น
 2. ผู้สมัครเข้าโครงการฯ จะต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการโครงการ ของ รพ.สมิติเวช  ว่าเป็นบุคคล ที่มีรายได้น้อย และเข้าเกณฑ์เหมาะสมที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง Colonoscopy
 3. หากมีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับพิจารณาก่อน
 4. ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับ ของโรงพยาบาลสมิติเวช
 5. ผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวอื่นๆ   เช่น  โรคหัวใจ,  โรคไต, โรคเบาหวานขั้นรุนแรง หรือมีภาวะโรคแทรกซ้อน, ความดันโลหิตสูง
 6. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ที่เกิดจากปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ หรือโรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มดังกล่าวเอง
 7. โรงพยาบาลสมิติเวช มีสิทธิบอกยกเลิก และ / หรือ ปฏิเสธการรักษาหากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ป่วย ไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลฯ กำหนด

ขั้นตอนการพิจารณา

 1. รับการพิจารณาคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการจากทีมประเมินสิทธิและคุณสมบัติ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจคัดกรองฯ ผ่านทาง Website, Facebook และพยาบาลฯโทรศัพท์ไปทำการนัดตรวจสุขภาพ
 3. การพิจารณาของคณะกรรมการของโรงพยาบาลถือเป็นที่สิ้นสุดโรงพยาบาลสมิติเวช มีสิทธิบอกยกเลิก และ / หรือ ปฏิเสธการรักษาหากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ป่วย ไม่มีคุณสมบัติ   เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลฯ กำหนด

ขั้นตอนการนัดผู้ป่วยเข้าโครงการ

 1. OPD ออกใบนัดผู้ป่วย  วัน และเวลา เข้ารับการรักษาพยาบาล  พร้อมทั้งข้อแนะนำก่อนเข้ารับการส่องกล้อง
 2. รับการตรวจวินิจฉัยก่อนเข้ารับการตรวจส่องกล้อง จากทีมแพทย์
 3. ผู้ป่วยมาตามนัด  โดยติดต่อที่สถาบันโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร(สุขุมวิท) หรือ ศูนย์โรคตับและระบบทางเดินอาหาร (ศรีนครินทร์) ตามที่พยาบาลได้โทรแจ้งไป
 4. เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง Colonoscopy
 5. ประเมินผลการรักษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง เมษายน 2559 หรือจนกว่าจะตรวจคัดกรองครบ 100 ท่าน

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ โทร 020-222-222
สถาบันโรคตับ และระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
ศูนย์โรคตับและระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

คำถามที่พบได้บ่อย

สามารถอ่านคำถามที่พบได้บ่อย ได้ที่นี่