แชร์ข้อความนี้

Samitivej Empower Disable – ศิลปะบำบัด

empower-disable

Samitivej Empower  Disable – เติมความสุข จากพี่สู่น้อง ด้วยศิลปะบำบัด

สมิติเวชต่อยอด มาตรา 35 แห่ง พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชวนน้องๆ เด็กพิเศษ จากศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา ร่วมประกวดวาดภาพสีอะคริลิค ถ่ายทอดจินตนาการ เพื่อนำไปผลิตเป็น Tray Foam และจำหน่ายเป็นของที่ระลึกโรงพยาบาล นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างชาวสมิติเวชและน้องๆ กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กนำศิลปะที่เรียนรู้ไปต่อยอดอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

การร่วมกันวาดภาพในครั้งนี้ได้นำเอาศิลปะบำบัด มาช่วยการในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นการสื่อสารและเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

empower-disable

empower-disable