แชร์ข้อความนี้

Green Health Project ห้องสุขภาพดี

ห้องสุขภาพดี By Samitivej Sriracha

คืนประโยชน์สู่สังคมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ

csr 3

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา สานต่อโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมภายใต้ชื่อ “Green Health ห้องสุขภาพดี โครงการ 3” มอบความรู้คู่สุขภาพดีสู่โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศรีราชา และโรงเรียนศรีราชา

csr 1

Green Health ห้องสุขภาพดี โดย โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มุ่งนำเสนอด้านการมอบความรู้และเสริมทักษะในด้านสุขภาพให้กับน้องๆ วัยเรียน โดยบุคลลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล การสอนสุขศึกษาให้น้องๆ นักเรียน โดยเน้นการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้บอกต่อกับคนใกล้ชิดและครอบครัว

โดยมีวิทยากรจากศูนย์การรักษาของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา บรรยายให้ความรู้กับน้องนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ได้แก่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มอบความรู้เรื่อง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับเด็กวัยเรียน, ศูนย์ทันตกรรม มอบความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กวัยเรียน ประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ที่ผ่านมา

csr 2