แชร์ข้อความนี้

สมิติเวช รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ในโครงการ มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ

 

หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบเกียรติบัตรให้แก่ รพ. สมิติเวช ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วยการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและสนับสนุนอาชีพคนพิการ

รพ. สมิติเวช ได้จ้างงานคนพิการ ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การผลิตเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผลิตสินค้าภายใต่โครงการ Empower Disable บริการนวดโดยคนตาบอด และ การแสดงดนตรีโดยคนพิการ ถือเป็นโอกาสในพวกเขาได้มีรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีการเติบโตที่ยั่งยืน ในงาน Good Society Expo 2016 ณ เซ็นทรัลเวิร์ด