แชร์ข้อความนี้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Golden Hours in Orthopedics 11

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จัดสัมมนาวิชาการสำหรับ
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

“Golden Hours in Orthopedics ครั้งที่ 11”
หัวข้อ Current management of Scoliosis and Basic Metallurgy


งานสัมมนาจัด 2 วัน ดังนี้

 • วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 (สัมมนาวิชาการ)
  เวลา 08.30 -15.00 น. ณ Auditorium Room ชั้น 7 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
 • วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (อบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่าตัด Case Scoliosis)
  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 6 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
  (ลงทะเบียนที่ ชั้น 7)

วิทยากร

 • ศ.เกียรติคุณนพ.เจริญ โชติกวณิชย์
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง
  ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
  อดีตประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
 • นพ.พันธศักดิ์ ตันสกุล
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
 • Mr.Jose Guadalupe Carranza Vega
  นักโลหะวิทยา

ดำเนินรายการโดย

กำหนดการภายในงาน >> อ่านเพิ่มเติม <<

หมายเหตุ: ทางโรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ที่จะเข้าร่วมในการผ่าตัดตามหลักเกณฑ์
ที่โรงพยาบาลฯกำหนด ท่านที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะสามารถร่วมกิจกรรมผ่านระบบการถ่ายทอดสดได้ที่ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ดังนี้

แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 5 หน่วยกิต รับรองหน่วยกิตโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์