แชร์ข้อความนี้

Golden Hours in Orthopedics 9

GoldenHour9

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง

Golden Hours in Orthopedics 9
“Current Trends in management of Bone Tumor”

โดย

 • ศ.นพ.อภิชาต อัศวมงคลกุล
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  หัวหน้าสาขาวิชาเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์
  ภาคววิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.อ.รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  หัวหน้าหน่วยเนื้องงอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
  กองออร์ดธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 11.30 – 15.30 น.
ณ Auditorium Room ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 3 หน่วยกิต
รับรองหน่วยกิตโดยศูนยืการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

วิธีสำรองที่นั่ง (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 1. ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทร. 020-222-222
  กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า ภายในวันที่ 4 เมษายน 2559
 2. ดาวน์โหลดใบตอบรับ >> คลิกที่นี่ <<
  กรุณา Fax ใบตอบรับกลับมายังหมายเลข 0-2378-9063
  ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559
 3. สำรองที่นั่งผ่านช่องทางแบบฟอร์มออนไลน์ >> คลิกที่นี่ <<
  ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559