แชร์ข้อความนี้

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ สุโขทัย

Sukhothai-makemarit

“มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย
เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ
สักการแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”

ในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี สมิติเวช
ขอเชิญลูกค้าคนสำคัญร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและประทับใจ
กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการกุศลด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ จะนำทุกท่านเข้าสู่

“สุโขทัย…อดีตราชธานีที่ยังมีชีวิต”
และสัมผัสวิถีชีวิตการเกษตรอินทรีย์ตามหลักพอเพียง
ในวันอังคารที่ ๒๖ และวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับกิจกรรม
“สุโขทัย… อดีตราชธานีที่ยังมีชีวิต” เป็นอย่างดี
ขณะนี้ได้มีผู้สำรองการเดินทางเต็มจำนวนแล้ว
ท่านสามารถร่วมเดินทางกับสมิติเวชได้ใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป