แชร์ข้อความนี้

Cardiac Rehabilitation Evidence – Based Clinical Guidelines

Cardiac Rehabilitation Evidence - Based Clinical Guidelines

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักกายภาพบำบัด หัวข้อ Cardiac Rehabilitation Evidence – Based Clinical Guidelines

วิทยากร
ผศ.นพ. วิศาล คันธารัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
พญ.นันทริกา เหลืองสุวรรณ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี
พ.ท.นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย นายแพทย์ปฏิบัติการ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา อายุรแพทย์โรคหัวใจ
กภ.ประเสริฐ จิระโณทัย นักกายภาพบำบัด สถาบันโรคทรวงอก

วันที่อบรม / สถานที่

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

กำหนดการและเอกสารโครงการที่ใช้ในการอบรม


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

เนื่องจากเกิดการขัดข้องของระบบการสมัคร ทำให้มีจำนวนการสมัครมากกว่าที่ห้องประชุมจะสามารถรองรับได้

สำหรับท่านที่สมัครมาแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ ทางโรงพยาบาลจะทำการคืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวน และจะส่ง email เพื่อแจ้งขอเอกสารประกอบการโอนเงินค่าสมัครตามอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบ

หากท่านใดไม่ได้รับ email สามารถติดต่อได้ที่  snhrehabilitation@gmail.com

ทางโรงพยาบาลต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
 1. ยุวดี สุวรรณปักษ์
 2. นลพรรณ เดชขุนทด
 3. พิชชาภา ก๋าเร็ว
 4. ธันย์ลลิตา สายพิกุลทอง
 5. ปรียาภรณ์ สองศร
 6. นฤมล อังสนาวศิน
 7. ศวิตา ชัยสงคราม
 8. อุมาวรรณ เอนกลาภากิจ
 9. เบญจวรรณ วรรณศิริพงษ์
 10. ศลิษา ษัฎเสน
 11. ณภัทร วานิชรักษ์
 12. ณรัฐกร อิ่มใจจิตต์
 13. ชฏา ไวยิ่ง
 14. สุนิสา ทองโชติ
 15. ณัฐฐา วิถุนัด
 16. รุ้งเพชร พันธุ์โต
 17. พรปวีณ์ ตาบุดดา
 18. คมน์วุฒิ กฤชน้อย
 19. Kanittha noipha
 20. กวิตา ชุมภูชัย
 21. Phikoonthong sookkai
 22. ถิรวดี วรพันธ์
 23. รดาณัฐ เกตุเขียว
 24. รัตนาภรณ์ นามวงษ์
 25. ปรานต์ อนุศรี
 26. อมรรัตน์ นิ่มผักแว่น
 27. พัฒวุฒิ ช่อผกา
 28. พัชรินทร์ พูลเจริญ
 29. คณพศ ไชยสุริยงค์
 30. ภิริยา นามวงศ์
 31. วริยา ทองศรี
 32. นัฐธิกานต์ ต้นติวิวัฒน์
 33. กมลชนก กองศิริ
 34. วรัญญ์นิดา แคล้วโยธาธิษณ์
 35. นารี ดรบ้านเขียว
 36. วชิรา เทพจันตา
 37. ทัศนัยภรณ์ เวียงแก้ว
 38. สกุลยา แมบจันทึก
 39. ณัชรดา มหาวนา
 40. กาญจนา เต็มวรทรัพย์
 41. ประภาพรรณ โกสินทร์
 42. รมิดา บุญแย้มวงศ์
 43. สโรชา พูนวิสิฐกุล
 44. กันยกานต์ ค้าไป
 45. สุกฤตา ทองชัย
 46. กัญญสิริ นิลศรี
 47. รักษฎาภรณ์ โมกขะเวส
 48. ลฎาภา ศรีจรรยา
 49. สุนทรี พรมศรี
 50. Nadchamas Sangseekaew
 51. ภริดา ศรีสูงเนิน
 52. ดุลยรัตน์ วีรภัทรากาญจน์
 53. ณัจยา เพชรา
 54. ผกามาศ วิริยะอมรกิจ
 55. สิริภา ธรรมธีระ
 56. ดาวรุ่ง แสนสุวรรณดี
 57. ธัญญะลักษณ์ กัลยากนกวรรณ
 58. Namphueng Promthat
 59. สมคิด ฉันวิจิตร
 60. วานิสสา ถนอมสัตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 1. ผ่านช่องทาง E-mail : snhrehabilitation@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • กรณีชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้
 • สถานที่เข้าร่วมอบรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับค่าหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 14PTCEU