แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559

fire due

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 โดยจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณชั้น 7 อาคาร C เพื่อให้เกิดการระงับอัคคีภัยตามแผนงานและขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมทั้งอพยพคนไข้ และพนักงานทางบันไดหนีไฟ ก่อนทำการตรวจสอบ และคัดแยกระดับของผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามขั้นตอน

fire due 2
วันที่ 2 ธ.ค. 59 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 เพื่อเสริมศักยภาพความพร้อมในการระงับอัคคีภัย และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลฯ ภายใต้คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล รวมทั้งยังฝึกซ้อมทักษะในการควบคุมเพลิงให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล และส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามลำดับขั้นตอน โดยได้มีการจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณชั้น 7 อาคาร C ซึ่งการซ้อมแผนฯ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ในการส่งเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

นายแพทย์ทนงวิทย์ นุตาคม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา กล่าวว่า สิ่งที่โรงพยาบาลฯถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือ การเตรียมความพร้อมในส่วนของมาตรการควบคุมความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ โดยโรงพยาบาลฯ ได้มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้เข้ารับบริการทั้งชาวไทย และต่างชาติ รวมถึงชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงาน และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา ได้เข้าใช้บริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

เราได้คำนึงถึงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติการป้องกัน และระงับอัคคีภัยที่ถูกวิธี รวดเร็ว และปลอดภัยเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลเน้นย้ำมาโดยตลอด ภายใต้ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง และให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

นายแพทย์สมภพ ทับทิมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เสริมว่า โรงพยาบาลฯ ได้กำหนดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 23,28-29 พฤศจิกายน 2559 โดยการฝึกซ้อมและทำความเข้าใจนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ตามแผนระงับอัคคีภัยกลางของโรงพยาบาล และตามแผนระงับอัคคีภัยของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องต่อจุดเกิดเหตุ โดยมีการอพยพคนไข้ และพนักงานทางบันไดหนีไฟ และทางรถกระเช้า เพื่อนำมารวมตัวกัน ณ จุดรวมพล ก่อนทำการตรวจสอบ และคัดแยกระดับของผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลเบื้องต้นอย่างดีที่สุด และยังสามารถนำส่งผู้ป่วยหนักไปยังพื้นที่ หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

โดยทุกจุดที่เกี่ยวข้องสามารถทำการซ้อมแผนฯ และปฏิบัติอย่างเต็มที่ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จุดประสงค์สำคัญก็เพื่อรองรับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นทุกเวลา