แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้รับการพิจารณาจากมูลนิธิ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ถึงความเหมาะสม ในด้านคุณสมบัติ กิจกรรมของโรงพยาบาลคุณธรรม การให้บริการทางการแพทย์และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์ดรที่ว่า “ซื่อลัตย์ ใส่ใจ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน”