แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ได้รับพระราชทานรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัล โรงพยาบาลคุณธรรม แก่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช


แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและ บีเอ็นเอช และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เป็นตัวแทนรับประทานโล่รางวัล โรงพยาบาลคุณธรรม  ในงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่ 13 ประจำปี  เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีหลักการบริหารจัดการ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลัก กฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ำใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่า ของผู้รับบริการ และบุคคลอื่น  ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนและแผ่นดิน     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ