แชร์ข้อความนี้

โครงการสัมมนาวิชาการ 2nd Samitivej Sriracha Medical Symposium 2016

Symposium image1

          โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการอันประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข จึงได้จัดสัมมนาวิชาการ “2nd Samitivej Sriracha Medical Symposium 2016” “Be Empathic and Excellent” ขึ้นในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร C โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ และเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ การวิจัย และการพัฒนาการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

กำหนดการสัมมนาวิชาการ 2nd  Samitivej Sriracha Medical Symposium 2016

วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุม C4 ชั้น 4 อาคาร C  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

*********************************************************************

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

08.00 – 08.30 น.          ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.          พิธีเปิด

09.00 – 10.00 น.          ปาฐกถาเกียรติยศ “โรงพยาบาลคุณธรรม”

                                            โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี

10.00 – 11.00 น.          Update in Cardio thoracic surgery and Endovascular repair

                                            โดย รศ.นพ.กิตติชัย  เหลืองทวีบุญ

11.00 – 11.10 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

11.10 – 12.00 น.          Nursing Care Management in Pre & Post TEV AR/ EV AR

                                            โดย พว.ปราณี  ทองใส

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.          Use of High-risk HPV testing for cervical cancer screening

                                            โดย นพ.สมชาติ  สุนทราภิรมย์

14.30 – 14.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.          Nursing Care in Post-operative Cervical Cancer

                                            โดย อาจารย์อังคณา  จงเจริญ  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

                                             คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบรูพา

16.00 – 16.15 น.          Q & A

*********************************************************************

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559

08.00 – 08.30 น.          ลงทะเบียน

08.30 – 09.30 น.          MIS in General Surgery of Samitivej Sriracha Hospital

                                            โดย นพ.สายันต์  นพรัตน์

09.30 – 10.30 น.          Update in Gynaecologic endoscopy, what is “NOTES”

                                            โดย พญ.กิตติพร  ปรีดาธรรม

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.          Empathic Nursing Care

                                            โดย ดร.จิณห์จุฑา  ชัยเสนา ดาลลาส ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

                                            คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

12.15 – 13.15 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.          Nursing care in MIS surgery

                                            โดย ผศ.ดร.นิภาวรรณ  สามารถกิจ  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

                                            คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

14.45 – 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 15.30 น.          Q & A

15.30 น.                        ปิดการประชุม

*********************************************************************

สำรองที่นั่งได้ที่ : คุณอภิรตี  กิตติธนัย  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

                          โทรศัพท์ 038-320-300 ต่อ 2212 โทรสาร 038-324-123

                          E-mail : sshhrtraining@samitivej,co.th

หมายเหตุ : 1. ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม

                 2. รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CNEU 10 หน่วย