แชร์ข้อความนี้

อบรมวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาพเพศชาย”

sex man image

ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาพเพศชาย”

โดย พล.ต.นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี (รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก)

ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 12.00 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร C