แชร์ข้อความนี้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองพิการ

rehab_Final_Web-01

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักกายภาพบำบัด หัวข้อ “การวิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองพิการ”

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่อบรม / สถานที่

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ค่าลงทะเบียน

1,200 บาท/ท่าน (รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่าน)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าที่ ธนาคารธนชาติ
  ชื่อบัญชี บมจ.สมิติเวช
  สาขาโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 49
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 003-2-00549-0
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดระบบลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามกำหนดแล้ว
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ที่
  http://svh.cc/rehabconference

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม (เต็มแล้ว)

 1. คุณกานต์  วัชรปิยานันทน์
 2. คุณสิรวีร์  อนันต์โชติธนัน
 3. คุณสุทธิวรรณ  บุญความดี
 4. คุณเยาวเรศ  สิงห์ทอง
 5. คุณน้ำผึ้ง คุ้มทรัพย์สิริ
 6. คุณรุ้งเพชร สงวนพงษ์
 7. คุณพิลิปดา ไชยวรรณ
 8. คุณปฐวีณา แก้วแจ้ง
 9. คุณกัญญารัตน์ เกียรติวานิช
 10. คุณรัชนิกานต์ ศักดิ์วิจารณ์
 11. คุณกัญภร พวงสอาด
 12. คุณพิไลพร แดนศิริ
 13. คุณนลิน ขำหลี
 14. คุณศิริภรณ์ สมบูรณ์
 15. คุณเรืองรักษ์ อัศราช
 16. คุณสกลธ์วรรษณ์ สั้นดำ
 17. คุณฐิติยา คล้ายแก้ว
 18. คุณณัฐกานต์ ชุมทอง
 19. คุณธันยา นาคประเสริฐ
 20. คุณจิตภา ชววิสุทธิกูล
 21. คุณอริสา ปาระมียอง
 22. คุณนิสากรณ์ อินทะลา
 23. คุณวลัยพร ภิรมย์
 24. คุณปริฉัตร ศิริพลไพบูลย์
 25. คุณรัชดาภรณ์ บ่อคำ
 26. คุณเฉลิมพร กลีบสุข
 27. คุณพัณณ์ฐิณา ปวงคำ
 28. คุณติชิลา พฤกษาโคตร
 29. คุณวนิดา ดรปัญหา
 30. คุณทรงวิทย์  เอกเกษตรศักดิ์
 31. คุณอุษณีย์  ไชยนุรัตน์
 32. คุณอัจฉริยพร เลิสเสรี

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล หากไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลง-แก้ไข ที่ webmaster@samitivej.co.th

กำหนดการและเอกสารโครงการที่ใช้ในการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • กรณีชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านมีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม
 • สถานที่เข้าร่วมอบรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับค่าหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง PTCEU (7.5 หน่วยกิต)