แชร์ข้อความนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Overview ultrasound therapy in usage trends”

ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ “Overview ultrasound therapy in usage trends”

วิทยากรโดย ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ใน วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 – 20.00 น.
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท รับจำนวน 50 ท่านเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  1. ผ่านช่องทาง E-mail : Nutcharee.Ph@samitivej.co.th
  2. สอบถามได้ที่ กภ.ณัชชารีย์ ภัสสรารุจินันท์ โทร.081-4417341

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม

1. คุณสร้อยไข่  มหรรทัศนพงศ์
2. คุณทักษพร  ยาวะโนภาส
3. คุณณัชชารีย์  ภัสสรารุจินันท์
4. คุณชนิกานต์  วิรุตมวงศ์
5. คุณรัตติกาล  ลำน้อย
6. คุณวโรธร  เจริญสุข
7. คุณขวัญหฤทัย  ถุงน้ำคำ
8. คุณทิพวรรณ  ทุมโคตร
9. คุณอนุชิต  คงจิตร์
10. คุณพรชนก  โกษฐ์เพชร
11. คุณพีรปราชญ์  โกสุมขจรเกียรติ
12. คุณณฐกร ศรชัย
13. คุณวาสิตา ไวยพารา
14. คุณสืบพงศ์ มูลคำ
15. คุณเกศกัญญา โรหิตรัตนะ
16. คุณปวริศร์  เลิศสินเตชานนท์
17. คุณพิชชาดา  ศรีสมชัย
18. คุณปรางค์ทิพย์ มีนาภา
19. คุณดนัย  ไชยเสน
20. คุณสมคิด  ฉันทวิจิตร
21. คุณอุษณีย์ ไชยนุรัตน์
22. คุณน้ำผึ้ง พรมเทศ
23. คุณกันตพร  อำภา
24. คุณพิณชญา  ตันเจริญ
25. คุณกิตติศักดิ์  เพ็ชรบุรี
26. คุณสกลธ์วรรษณ์  สั้นดำ
27. คุณชาตินันท์ เชยประเสริฐ
28. คุณณัฐกานต์  ชุมทอง
29. คุณณัฏฐ์ณิชา  ทองวัฒน์
30. คุณเจนจิรา  ต๊ะติ๊บ
31. คุณสุขพัฒน์  พัฒนาจรานนท์
32. คุณธวัลรัตน์  ประเสริฐ
33. คุณตวงทิพย์   สุระรังสิต
34. คุณกนิษฐา  ราชยา
35. คุณมานิตา  อิสสระปัญโญภาส
36. คุณกวิตา ไชยยนต์