แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลสมิติเวช  รักษามาตรฐานการดูแลโรคเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง

JCI

โรงพยาบาลสมิติเวช  รักษามาตรฐานการดูแลโรคเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง 2 โรคต่อเนื่อง
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ


เกียรติบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแลเฉพาะทาง

โรคหืดในเด็ก (CCPC CHILDHOOD ASTHMA PROGRAM)
จาก JCI  โดยเป็นโรงพยาบาลเด็กเอกชนแห่งแรกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรักษาโรคดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

jci-astma

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจและมั่นใจ ในความพร้อมที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหืดอย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอน ผู้ป่วยเด็กจะได้รับการดูแลแบบมีแบบแผนและมาตรฐานการรักษาระดับสากล เนื่องจากในปัจจุบันโรคหืดในเด็กไทยได้เพิ่มขึ้น จากปัจจัยด้านพันธุกรรมและสารก่อภูมิแพ้รอบๆตัวเราที่มีมากขึ้น ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้เราเข้าใจกลไกและพยาธิกำเนิดของโรคได้ดีขึ้น ทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคและให้การรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงให้การดูแลและการเฝ้าระวังการกำเริบของโรคหืดได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น

(โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช มีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนบุคลากรด้านต่างๆ เพื่อบริการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหืดให้ได้ผลดีที่สุด โดยจะดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะจับหืดเฉียบพลัน พร้อมติดตามการรักษาและประเมินภาวะโรคหืดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรักษาด้วยยาที่เหมาะสม มีการประเมินภาวะภูมิแพ้ในร่างกายของผู้ป่วย ร่วมกับการประเมินสมรรถภาพการทำงานของปอดตามเกณฑ์อายุที่เหมาะสม ให้การดูแลแนะนำป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญ รวมถึงมีแผนการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดเบื้องต้นในกรณีที่เกิดภาวะจับหืดเฉียบพลันที่บ้าน จากการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด การอบรมค่ายเด็กโรคหืด (Childhood Asthma Camp) สำหรับผู้ป่วยและครอบครัว ทำให้ผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีการควบคุมอาการของโรคได้อย่างดียิ่งขึ้น และลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อาทิ การเสื่อมสมรรถภาพการทำงานของปอดในภายหลังเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กโรคหืดสามารถมีชีวิตได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทีมแพทย์ของทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องให้ความรู้และดูแลไปพร้อมๆกัน ร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้องรังเช่นนี้