แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชฉลองครบรอบ 36 ปี มอบเงิน 500,000 กว่าบาท เข้ากองทุน New Life

an36

ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา  ตู้จินดา  นพ.ดุลย์  ดำรงศักดิ์ และ พญ.สุรางคณา  เตชะไพฑูรย์ รับมอบเงินจำนวน 333,000 บาท จากการจำหน่ายภาพวาด โดยฝีมือ พญ.สายสมร  อัครวงศ์ และรับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จาก ศ.เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ.ทิพย์  ศรีไพศาล  เพื่อสมทบเข้ากองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก

gallery-newlife-an36