แชร์ข้อความนี้

พิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรมของหน่วยงาน- สมิติเวช ศรีราชา

          โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรมของหน่วยงาน ด้วยนโยบายสนับสนุนการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในด้านการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยระบบคุณธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์กรที่ว่า “ ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน”

          ด้วยความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงการสร้างเสริมชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกสิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ทำควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็คือ การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งหวังให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีจิตบริการที่ดีและสามารถให้บริการที่มีมาตรฐานแก่ผู้รับบริการ โดยมี นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช) คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เข้าร่วมพิธีอย่างเป็นทางการและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อเนื่องมาจากปี 2559 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้กำหนดกลยุทธ์ในการเป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ช่วยกันคิดจนตกผลึกออกมาเป็นอัตลักษณ์ ของโรงพยาบาลคุณธรรม ที่ว่า “ซื่อสัตย์ ใส่ใจธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน” และในปี 2560 นี้ คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม มีโครงการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างแท้จริง และสามารถดำรงคุณธรรมไว้ได้ อย่างยั่งยืน