แชร์ข้อความนี้

มาตรการการป้องกันและคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อ MERS-CoV โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

prevention-mers-

 1. มีการจัดตั้ง war room เพื่อติดตามสถานการณ์ และกำหนดวางแผนการรับมือ ทุกวันเวลาเช้าและเย็น
 2. มีการจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
         ก. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
         ข. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการดูแลป้องกัน ได้แก่ ชุด PPE ชุดป้องกันการติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง การจัดห้อง negative pressure เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ
 3. การคัดกรอง screening
         ก. มีจุดให้ความรู้ และให้ข้อมูลแก่ผู้รับการบริการทุกคน ทั้งภายในโรงพยาบาล และ สื่ออื่นๆ
         ข. จำกัดทางเข้าออกตัวอาคาร เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง
         ค. ติดตั้ง thermoscan เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีไข้
         ง. มี mask และ แอลกอฮอล์สำหรับทุกจุดเข้าออก เพื่อบริการ
         จ. มีการสอบถามอาการ และประวัติการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ใน 14 วัน แก่ผู้มารับบริการทุกคน
         ฉ. ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์สีเขียวเพื่อให้แน่ใจว่าได้คัดกรองแล้ว
 4. กรณีพบผู้ที่มีความเสี่ยง
         ก. ให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
         ข. กำหนดเส้นทางเดินไปยังพื้นที่แยกโดยใช้เส้นทางภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในอาคาร
         ค. กำหนดให้มีพื้นที่ในสำหรับการแยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อรอรับการตรวจ โดยเป็นพื้นที่แยกส่วน
         ง. ในพื้นที่รอรับการตรวจจะเป็นพื้นที่แยก และผู้ป่วยจะอยู่ในห้อง negative pressure ซึ่งจะมั่นใจได้ว่าจะไม่มีเชื้อโรคแพร่กระจายออกไปภายนอกห้อง
         จ. แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลและทำการตรวจคนไข้ จะต้องใส่ชุด PPE ซึ่งจะป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยได้
         ฉ. มีการส่งตรวจการติดเชื้อ รวมถึงการส่งตรวจ Lab MERS-CoV จะส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี
         ช. มีการประสานกับกองควบคุมโรคเพื่อแจ้งข้อมูลการเข้ารับการตรวจของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง
         ซ. กรณีผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ จะได้รับคำแนะนำการดูแลตนเอง และมีการโทรติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 5. กรณีที่จำเป็นต้องรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเข้าในโรงพยาบาล
         ก. จากพื้นที่แยกส่วนที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาใน ห้อง negative pressure ซึ่งอยู่ใน ICU โดยมีการกำหนดเส้นทางแยกจากผู้ป่วยทั่วไป
         ข. มีการใส่หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการส่งตัวเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 6. มีมาตรการทำความสะอาดห้อง และพื้นที่ที่ผู้ป่วยใช้บริการตามมาตรฐาน

การรับผู้ป่วยที่ติดต่อขอเดินทางมาจากต่างประเทศ หากมีอาการไข้ หรืออาการของทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลจะรับการส่งตัวต่อเมื่อได้รับข้อมูลผลการตรวจ MERS-CoV ว่าเป็น negative จึงจะยอมรับการส่งตัวจากต่างประเทศ