แชร์ข้อความนี้

ประชุมวิชาการประจำปี 2560 3rd Samitivej Sriracha Medical Symposium 2017

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม / วิธีเอาชนะอาการปวดศีรษะ”

(How to care demented elderly / Way to overcome headache)

ในระหว่างวันที่  24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม C4 อาคาร C ชั้น 4

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. พิธีเปิด
โดย รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   และรศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง อุปนายกที่1 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
09.30-10.15 น. เรื่อง “Alzheimer’s disease diagnosis : Update

โดย  นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.15-10.30 น. พัก/รับประทานอาหารว่าง
10.30-11.10 น. เรื่อง Management Alzheimer’s disease: pharmacological approach.” 

โดย  รศ.นพ..วีรศักดิ์ เมืองไพศาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

11.10-12.00  น. เรื่อง “ Management Alzheimer’s disease: non pharmacological approach.”      

โดย  รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง อุปนายกที่1 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

12.00-13.00  น. พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00  น. เรื่อง “การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม”

โดย ผศ.ดร.วารี  กังใจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

14.00-14.15 น. พัก/รับประทานอาหารว่าง
14.15-15.55 น. เรื่อง “ ช่วงสุดท้ายของชีวิต : ภาวะร่างกายและการดูแล ”

โดย ผศ.ดร.กนกนุช  ชื่นเลิศสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

15.55-16.00 น. Q & A

 

 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. เรื่อง “Simple step approach in headache patient” 

โดย นพ.กีรติกร ว่องไววาณิชย์  โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

09.30-10.10 น. เรื่อง “How to diagnosis and treatment of common headache disorders” (Part 1)

โดย พญ.เพชรรัตน์  ดุสิตานนท์  โรงพยาบาลราชวิถี

10.10-10.20 น. พัก/รับประทานอาหารว่าง
10.20-11.00 น. เรื่อง  How to diagnosis and treatment of common headache disorders (Part 2)

โดย  พญ.เพชรรัตน์  ดุสิตานนท์  โรงพยาบาลราชวิถี

11.00-11.30 น. เรื่อง  “Secondary headache disorders; Things that you shouldn’t miss.”

โดย  นพ.กีรติกร ว่องไววาณิชย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

11.30-12.00 น. เรื่อง “ Learning from real life headache cases ”

โดย  Panel discussion by Expert และนพ.นิพนธ์ วรเมธกุล รพ.สมิติเวช ศรีราชา

12.00-13.00 น. พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. เรื่อง “Headache Screening and Red flag Signs”

โดย   ผศ.ดร.นิภาวรรณ  สามารถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา  

14.00-14.15 น. พัก/รับประทานอาหารว่าง
14.15-15.00 น. Q & A และมอบประกาศนียบัตรฯ  
15.00 น. ปิดการประชุมฯ  

*รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน

– แพทย์ CME 4 หน่วย

– พยาบาล CNEU 8 หน่วย

– ฟรีค่าลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนอบรมได้ที่ :

  • คุณอภิรตี กิตติธนัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-3832-0300, 0-3303-0100 ต่อ 1626

E-mail : sshhrtraining@samitivej.co.th

  • คุณปทิตตา ภาชนะสุวรรณ ฝ่ายการพยาบาล โทรศัพท์  0-3832-0300, 0-3303-0100 ต่อ 1258  Fax : 0-3832-4123

E-mail : patitta.pa@samitivej.co.th

 

สามารถ Download แบบตอบรับการร่วมประชุมวิชาการ