แชร์ข้อความนี้

รศ.ดร.นพ.บุญศรี ได้รับเกียรติเรียนเชิญไปบรรยาย ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์บุญศรี จันทร์รัชชกูล
แพทย์หัวหน้าหน่วยมารดาและทารกในครรภ์ ประจำโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท

ได้รับเกียรติเรียนเชิญไปบรรยายในงาน

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 โดยสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ประเทศไทย) (Working Together to The Best Maternal and Fetal Health)

ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา