แชร์ข้อความนี้

งานประชุมวิชาการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เรื่อง “ความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กในประเทศไทย”

โดยมี ศ. เกียรติคุณ พลโทหญิงทิพย์ ศรีไพศาล ประธานมูลนิธิกุมารรพ. พระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และประธานการจัดงาน  ศาสตราจารย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก พญ. สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ. สมิติเวช และ รพ. บีเอ็นเอช และผู้อำนวยการ รพ. เด็กสมิติเวช พญ. นุตตรา  สุวันทารัตน์  กุมารแพทย์ด้านโรคมะเร็งในเด็ก รพ.เด็กสมิติเวช  เฝ้ารับเสด็จ ฯ  โอกาสนี้ทรงฟังบรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กในประเทศไทย” โดยศาสตราจารย์ สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็ง ในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ  มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

ในการนี้ ทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ซึ่งจัดแสดงความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดย รพ. เด็กสมิติเวช ได้นำเสนอการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ดังนี้

  • Haploidentical นวัตกรรมการรักษาโรคเลือดและโรคมะเร็งในเด็กด้วยการนำไขกระดูกจากพ่อแม่ มาใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูก มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80
  • Photopheresis การฉายรังสีสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านปฏิกิริยาแพ้ไขกระดูก เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะต่อต้านเนื้อเยื่อที่ปลูกถ่าย เช่น ผื่นผิวหนัง ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องเสีย ที่ยากแก่การรักษาด้วยยากดภูมิ สามารถรักษาเด็กที่มีน้ำหนักเพียง 10 กิโลกรัม หรือเด็กเล็กได้ตั้งแต่อายุเริ่มต้นเพียง 2 ขวบ