แชร์ข้อความนี้

มูลนิธิกองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่รับมอบเงินจาก บมจ. ไทยประกันชีวิต

 

พญ. สุรางคณา เตชะไพฑูรย์  ผู้อำนวยการ รพ. เด็กสมิติเวช และประธานกองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่  ร่วมด้วย ศ. เกียรติคุณ พญ. ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร รพ. เด็กสมิติเวชและกองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ และ นพ. ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์  หัวหน้าแผนกกุมารเวช โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช   รับมอบเงินจากคุณไชย ไชยวรรณ   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยประกันชีวิต  และ รองประธานกรรมการมูลนิธิ หนึ่งคนให้ หลายคนรับจำนวน  2,800,000  บาท (เพื่อช่วยเหลือเด็ก 14 ราย รายละ 200,000 บาท )  จากการระดมทุนในการจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆให้แก่ “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่” เพื่อนำไปช่วยเหลือผ่าตัดเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ในปี 2560 มูลนิธิฯได้มอบเงิน จำนวน 2,000,000  บาท เพื่อเป็นค่าผ่าตัดเด็กโรคหัวใจแล้ว จำนวน 10 ราย

โดยตั้งเป้า 3 ปี ( 2560-2562 ) โดยมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ  36 ราย รายละ 200,000  บาท  รวมเป็นเงิน 7,200,000  บาท