แชร์ข้อความนี้

นพ. ยศวีร์

สงวนจินต์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ยศวีร์

สงวนจินต์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2548
  • Graduate Diploma of Basic Science in Clinical Pathology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mah
  • Diplomate of The American Board of Internal Medicine, University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, U.S.A