แชร์ข้อความนี้

นพ. โยธิน

วิเชษฐวิชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. โยธิน

วิเชษฐวิชัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคสมองเสื่อม

โรคอารมณ์แปรปรวณ

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2548