แชร์ข้อความนี้

พญ. ยศมน

จิรัฐวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ยศมน

จิรัฐวงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคย้ำคิดย้ำทำ, ADHD, Autism, CBT

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น & สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2551
  • General Psychiatric Residency Training Program, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chaia
  • Higher Graduate Diploma Program in Clinical Science in Psychiatry, Chiang Mai University, 2012.